• ಬೆಟ್ಟೆ ಗೌಡ vs ಚಿಕ್ಕ ಬೋರಮ್ಮ - BetteGowda V/s ChikkaBoramma Lyrics - Kiss

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬೆಟ್ಟೆ ಗೌಡ vs ಚಿಕ್ಕ ಬೋರಮ್ಮ - BetteGowda V/s ChikkaBoramma Song Lyrics

ಚಿ ಚಿ ಚಿ ಹುಡುಗಿ 
ಹೆ ಚಿ ಚಿ ಚಿ ಚಿ ಹುಡುಗಿ  
ತು ತು ತು ಹುಡುಗ 
ಹೆ à²¤à³ ತು ತು ತು ಹುಡುಗ 

ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ à²‡à²µà³à²³à³ ಚಿಕ್ ಬೋರಮ್ಮ 
ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ à²‡à²µà³à²³à³ ಚಿಕ್ ಬೋರಮ್ಮ 
ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗ್ à²’ಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗ್ ಹತ್ತಿದ್ ಅರಿಯಂಗಿಲ್ಲ 
ಇವ್ರು à²’ಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗ್ à²’ಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗ್ ತಿಂದಿದ್ ಅರ್ಗಂಗಿಲ್ಲ 
ಹಾವು ಮುಂಗ್ಸಿ ಜಾತ್ಕ ಇಬ್ರುದು 
ಏನೇ ಮಾಡುದ್ರು ಮ್ಯಾಚೆ ಆಗದು 

ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ à²‡à²µà³à²³à³ ಚಿಕ್ ಬೋರಮ್ಮ 

ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ದಾಗ 
ಸೈಲೆನ್ಟ್ ಅಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಳೆ à²¡à²µà³à²µà³ ಮಾಡ್ತಳೆ
ಎದ್ರುಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಳ್ಳಿ ತರ ಮಸ್ಕ ಹೊಡಿತಳೆ 
ನಾಯಿ ಅಂತಳೆ ಪಿಷಾಚಿ ಅಂತಳೆ 
ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಇವ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತಳೆ 

ಹಾಕು ಪಾಕು ಕಿತ್ತಳೆ ಪಾಕು 
ಡಮ ಡುಮ ಡೆ 
ಹಸ್ತಿ ನಾತಿನ್ ಟೊಕು ನಕನ್ 
ಡಮ ಡುಮ ಡೆ 
ಟಾಮು ಜೆರ್ರಿ ಜಗಳ ಇಬ್ರುದು 
ದೇವ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಸಂಧಾನ ಆಗದು 

ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ à²‡à²µà³à²³à³ ಚಿಕ್ ಬೋರಮ್ಮ 

ಅವ್ನು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಗು ಅಂದ್ರುನು
ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಳೆ , ರೊದ್ನೆ ಕೊಡ್ತಳೆ 
ಪಗ್ ನಾಯಿ ಹೋದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಳೆ 
ಸ್ಟೈಲು ಮಾಡ್ತಳೆ ಪೋಸು ಕೊಡ್ತಳೆ 
ನಾಗವಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ತರ ಆಕ್ಟು ಮಾಡ್ತಳೆ 
ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ 
ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು 
ಕೋಳಿ ಹುಂಜ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಮುರ್ದೋಯ್ತು.. 
ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ ಜಾತ್ಕ ಇಬ್ರುದು 
ದೇವ್ರೇ ಬಂದ್ರು ಸಂಧಾನ ಆಗದು 

ಅವ್ನು ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ à²‡à²µà³à²³à³ ಚಿಕ್ ಬೋರಮ್ಮ 

 

----------English----------

Chi Chi Chi Hudugi
Hey! Chi Chi Chi Chi Hudugi
Thu Thu Thu Huduga
Hey! Thu Thu Thu Thu Huduga

Avnu Bettegowda, Evlu Chikkboramma
Avanu Bettegowda, Evalu Chikkaboramma
Obrig Obrig Obrig Obrig Hattid Ariyangilla
Ivr Obrig Obrig Obrig Obrig Tindid Argangilla
Haavu Mungoosi Jaathka Ibrudu
Ene Madudru Match’ee Agadu!

Avnu Bettegowda, Evlu Chikkboramma!

Avnu Phone Maadi Keldaaga Silent’al Ittidde
Anthaa..
Sullu Heltale, Dove’u Maadtale
Edrige Bandre Malli Tara Maska Hoditale!
Naayi Antale, Pishachi Antale
Ella Roga Ivnge Bandu Saayli Antale!
Haaku Paaku Kittale Paaku
Dama Duma De..
Hasthi Naathin Toku Nakan
Dama Duma De..
Tom’u Jerry Jagla Ibrudu
Devre Bandru Sandhana Agadu!

Avnu Bettegowda, Evlu Chikkboramma..!

Avnu Muttu Kott Hontogu Andrunu Hogalla
Anthaa..
Jothege Irtale, Rodhne Kodtale
Pug Naayi Hodange Hinde Hogtale!
Style’u Madtale, Pose’u Kodtale
Naagavalli Tangi Tara Act’u Madtale!
Ava Lakki Pava Lakki
Motte Hod’doytu..
Koli Hunja Aatadalli Chaaku Murdoytu!
Haavu Mungoosi Jaathka Ibrudu
Devre Bandru Sandhana Agadu!

Avanu Bettegowda, Evalu Chikkaboramma!!

Tags: