• ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್ - Banda Nodu Pailwaan Lyrics - Pailwaan

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್ - Banda Nodu Pailwaan Song Lyrics

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್ 

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್ 

ಪೈಲ್ವಾನ್... 
ಪೈಲ್ವಾನ್ ...

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು 
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು 
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು 
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್ 
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ 

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು 
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು 
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು 
ಬಂದ ನೋಡು  à²ªà³ˆà²²à³à²µà²¾à²¨à³
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ 

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್ 

ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ರಾಬ 
ರೀಬ ರೀಬ ರೀಬ ಹೋಯ್ 

ತೋಳು ನೋಡು ಉಕ್ಕು 
ಒಂದೇ ಏಟು ಸಾಕು 
ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕು 
ಬಂದ ನೋಡು ಪೈಲ್ವಾನ್ 
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ 

ನೋಡು ಇವನ ಗತ್ತು 
ಕುಸ್ತೀಗ್ ಬಂದೋನ್ ಚಿತ್ತು 
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು 
ಬಂದ ನೋಡು  à²ªà³ˆà²²à³à²µà²¾à²¨à³ 
ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ 

----------------English----------------

Riba Riba Ribaraba
Riba Riba Riba Hoi

Pailwaan Pailwaan

Tolu Nodu Ukku
Ondhe Etu Saaku
Devre Ninge Dikku
Banda Nodu
Pailwaan Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Nodu Ivana Gatthu
Kustig Bandon Chitthu
Praanakkene Kutthu
Banda Nodu
Pailwaan Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Rerere Rerere Rererei
Rerere Rerere Rererei

Riba Riba Ribaraba
Riba Riba Riba Hoi

Tolu Nodu Ukku
Ondhe Etu Saaku
Devre Ninge Dikku
Banda Nodu
Pailwaan Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Nodu Ivana Gatthu
Kustig Bandon Chitthu
Praanakkene Kutthu
Banda Nodu
Pailwaan Pailwaan
Pailwaan Pailwaan

Pailwaan

Tags: