• ಸಾಹೋ - Saaho Lyrics - Kurukshetra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಾಹೋ - Saaho Song Lyrics

ಸಾಹೋರೆ ಸಾಹೊ
ಆಜಾನುಬಾಹೊ
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ
ಸುಯೋಧನ
ಸುಯೋಧನ 

ಗಾಂಧಾರಿಯ 
ಗರ್ಭದ ಗಧಾಧರ 
ದ್ರುತರಾಷ್ಟ್ರ 
ಮಹಾಸುತ ಮಹೀವರ 
ಶತ ಸೋದರ ಅಗ್ರಜ 
ಶರವೀರ ಕೌರವ 
ಕೌರವ 

ಸಾಹೋರೆ ಸಾಹೊ (ಸಾಹೋ) 
ಆಜಾನುಬಾಹೊ (ಆಜಾನುಬಾಹೊ)
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ (ರಾಜಾದಿ ರಾಜ)
ಸುಯೋಧನ (ಸುಯೋಧನ )
ಸುಯೋಧನ (ಸುಯೋಧನ )

ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಸಾರ್ವಭೌಮ 
ಕೌರವಾಧಿಪತಿ ಸುಯೋಧನ 

ಗಜಶೋಭಿತ ಗರ್ವಮಂಡಿತ 
ಅಬ್ಬರಿಸುತ ಬಂದ ನೊಡೈ 
ಘನ ಗರ್ಜಿತ ರಣ ರಂಜಿತ 
ಹುರಿಮೀಸೆಯ ತಿಮಿರು ನೋಡೈ 

ಹೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಗುರುಕುಲ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರ 
ಹೇ ಸರ್ವಂ ಕರತಲ 
ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕರ 

ಗಾಂಧಾರಿಯ 
ಗರ್ಭದ ಗಧಾಧರ 
ದ್ರುತರಾಷ್ಟ್ರ 
ಮಹಾಸುತ ಮಹೀವರ 
ಶತ ಸೋದರ ಅಗ್ರಜ 
ಶರವೀರ ಕೌರವ 
ಕೌರವ 

ಸಾಹೋರೆ ಸಾಹೊ (ಸಾಹೋ) 
ಆಜಾನುಬಾಹೊ (ಆಜಾನುಬಾಹೊ)
ರಾಜಾದಿ ರಾಜ (ರಾಜಾದಿ ರಾಜ)
ಸುಯೋಧನ (ಸುಯೋಧನ )
ಸುಯೋಧನ (ಸುಯೋಧನ )

ನಟನಾದ್ಭುತ ಕವಿ ವೇಷ್ಟಿತ 
ಗುಣಪಂಡಿತ ಅಂದಗಾರ
ಜನವಂದಿತ ಅಕಳಂಕಿತ
ಅಜರಾಮರ ಮಾರಶೂರ

ಹೇ ವಿದ್ವತ್ ವರಸುತ
ಕೀರ್ತಿ ಭಾಸ್ಕರ
ಹೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನರನರ
ಮಂಡಲೇಶ್ವರ

ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಕ್ಕಿಗು 
ದಿಗ್ಬಂಧನ 
ಯಶ ದುಂಧುಬಿ ಮೊಳಗಿಸೊ 
ರಣಯೋಧ 
ಅಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಣಕಣ ವಿಚ್ಚೇದ 
ಕೌರವ 
ಕೌರವ 
ಕೌರವ 

---------------English---------------

Saahore Saaho
Aajanubaaho
Raajadi Raja
Suyodhana
Suyodhana

Gaandhariya
Gharbada Gadhadara
Drutharasthra
Mahasutha Mahivara

Shatha Sodhara Agraja
Sharaveera Kaurava
Kaurava

Saahore Saaho(saaho)
Aajanubaaho(aajanubaaho)
Raajadi Raja(raajadi Raja)
Suyodhana(suyodhana)
Suyodhana(suyodhana)

Hasthinapura Saarvabouma
Kauravadhipathi Suyodhana

Gajashobitha Garvamanditha
Abbarisutha Bandha Nodai
Ghanagharjitha Rana Ranjitha
Hurimiseya Thimiru Nodai

Hey Srimad Gurukula
Chandrashekara
Hey Sarvam Karathala
Swayam Srikara

Gaandhariya
Gharbada Gadhadara
Drutharasthra
Mahasutha Mahivara

Shatha Sodhara Agraja
Sharaveera Kaurava
Kaurava

Saahore Saaho(saaho)
Aajanubaaho(aajanubaaho)
Raajadi Raja(raajadi Raja)
Suyodhana(suyodhana)
Suyodhana(suyodhana)

Natanadbhutha Kaviveshtitha
Gunapanditha Andhagaara
Janavandhitha Akalankitha
Ajaraamara Maarashoora

Hey Vidvath Varasutha
Keerthibhaskara
Hey Vidyuth Naranara
Mandaleshwara

Kann Bittare Dikkigu
Digbhandha
Yasha Dundubi Molagiso
Ranayodha
Adi Ittare Kanakana
Viechedha Kaurava
Kaurava Kaurava

Tags: