• ಯಾರೋ ನಾನು - Yaaro Naanu Lyrics - Nata Sarvabhouma

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಯಾರೋ ನಾನು - Yaaro Naanu Song Lyrics

ಜೋಪಾನ  à²œà³‹à²•à³† ಜೋಪಾನ 
ನನ್ನ ಹ್ರುದಯ ಕದಿಯೊ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಜೋಪಾನ 
ಸೋತೆನಾ ಪೂರ್ತಿ ಸೋತೆ ನಾ 
ಇವನ ನಡತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋತೆ ನಾ 

ಸುಳಿದರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗರು ನೂರು
ಸರಿಸಮ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಚೂರು
ಇವನನು ಹೆತ್ತವರು ಯಾರೋ

ಯಾರೊ ನಾನು ಯಾರೊ ನೀನು
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು
ಯಾರೊ ನಾನು à²¯à²¾à²°à³Š ನೀನು
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು 

ಯಾರೊ ನಾನು à²¯à²¾à²°à³Š ನೀನು 
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು 

ಕನಸಿನ ಕಾರುಬಾರು à²¨à²¡à³†à²¦à²¿à²¦à³† ಜೋರು 
ಕೆಡಿಸಲೆ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯನು ಯಾರು 
ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಗಿದೆ ಎದೆಯಲಿ ನಿನ್ನದೆ ಉತ್ಸವ 
ನೀನೆ ನಾನಾಗುವ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಾಯಾದ ಭಾವ 
ಜಿನು ಜಿನುಗೊ ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಯಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಸೆ 
ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಬರುವೆಯ ಕೂಸೆ 

ಯಾರೊ ನಾನು à²¯à²¾à²°à³Š ನೀನು 
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು 
ಯಾರೊ ನಾನು à²¯à²¾à²°à³Š ನೀನು 
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು 

ಯಾರೊ ನಾನು à²¯à²¾à²°à³Š ನೀನು 
ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು 

ಯಾರೋ ನೀನು... 

Tags: