• ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ ರಾಮಪ್ಪ - Bolo Bolo Raamappa Lyrics - The Villain

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ ರಾಮಪ್ಪ - Bolo Bolo Raamappa Song Lyrics

ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ 
ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ
ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ ರಾಮಪ್ಪ 
ಎಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ 
ಒಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳಪ್ಪ 

ದಪ್ಪಗಿರ್ಲೊ ಸಣ್ಣುಗ್ ಇರ್ಲೊ 
ಉದ್ದಕ್ ಇರ್ಲೊ ಕುಳ್ಳುಕ್ ಇರ್ಲೊ 
ನಾಟಿ ಬೇಕ ಫಾರಂ ಬೇಕ 
ಎಂತ ಕೋಳಿ ಬೇಕಪ್ಪ 

ಎಕ್ಕ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಇರ್ಲಿ 
ಕೆಂಪಕ್ಕ ಊರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿ 
ಎಕ್ಕ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಇರ್ಲಿ 
ಕೆಂಪಕ್ಕ ಊರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿ 

ಕರ್ಡ್ ನಂಗ್ ಇದ್ದೋವ್ನ್ ನೋಡ್ಲ 
ಕುರ್ಡ್ನಂಗ್ ಆಗೋದ್ನೋ

ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ 
ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ 
ಬೋಲೊ ಬೋಲೊ ರಾಮಪ್ಪ 
ಎಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ
ಒಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳಪ್ಪ 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕನ್ಯೆ ನೋಡು
ಐಸ ಐಸ 
ಕಾವೇರಿ ಊರಲ್ ಬೆಳ್ದವ್ಳ್ ನೋಡು 
ಐಸ ಐಸ 

ಮಂಡ್ಯ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲ ಮಗ 
ಮೈಕಿ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಬೆಲ್ದಂಗ್ ಅವ್ಳೆ 
ಮೈಸೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲ ಮಗ 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಗೆ ಘಮ್ಗುಡ್ತಾವ್ಳೆ 

ಮಂಡ್ಯ ಹುಡ್ಗಿ ಬ್ಯಾಡ ಕಣೆ 
ಗಾಣುಕ್ ಹಾಕಂಡ್ ರುಬ್ತಾರ್ ಕಣೆ 
ಮೈಸೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ಬ್ಯಾಡ ಕಣೆ 
ಚಾಮುಂಡವ್ವನ್ ರೂಪ ಕಣೆ 
ಕೊಡುಗ್ ನವ್ಳ್ ಅಂತು 
ಬ್ಯಾಡ್ವೇ ಬ್ಯಾಡ 
ಕೈಯಲ್ ಕೋವಿ ನೋಡಕ್ಕ 

ಕೆಂಪ್ ಕೆಂಪ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ 
ಊರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿ 
ಎಕ್ಕ ಗುಂಡ್ ಗುಂಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಇರ್ಲಿ 
ಕೆಂಪಕ್ಕ à²Šà²°à³†à²²à³à²² ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿ

ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲ ಮಗ 
ಮಂಡಿ ಗಂಟ ಲಂಗ ಹಾಕಂಡ್ಲಿ 
ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡ್ಲ ಮಗ 
ಕೈಯ್ಯಗ್ ಬಾಂಗ್ಡ ಮೀನ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ಲಿ 

ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ಬೇಡ ಕಣೇ 
ಕುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾಳ್ ಕಣೆ 
ಎಕ್ಕ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ಬ್ಯಾಡ ಕಣೇ 
ಸಿನಿಮಾ ಶೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣೆ 
ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡ್ಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ವೇ ಬ್ಯಾಡ 
ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣಕ್ಕ... 

ಎಕ್ಕ, ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಗೆ ಚೆನಾಗ್ ಇರ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ 
ಕೈ ತೊಳ್ಕಂಡ್ ಮುಟ್ಟಂಗ್ ಇರ್ಲಿ 
ಎಕ್ಕ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಗೆ ಚೆನಾಗ್ ಇರ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಕ 
ಕೈ ತೊಳ್ಕಂಡ್ ಮುಟ್ಟಂಗ್ ಇರ್ಲಿ 

ಕರ್ಡ್ ನಂಗ್ ಇದ್ದೋವ್ನ್ ನೋಡ್ಲ 
ಕುರ್ಡ್ನಂಗ್ ಆಗೋದ್ನೋ 

Tags: