• ಬಲೂನ್ - Balloon Lyrics - Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬಲೂನ್ - Balloon Song Lyrics

ಕ್ರಾಪು ಕೂದಲು 
ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು 
ಹಳೆಯ ನಿಕ್ಕರು 

ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ 
ಘಮ್ ಘಮ್ ಅನ್ನುವ 
ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರು 

ಕರುಣೆ ಇರದೆ
ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಸೋ
ಕಂಜೂಸ್ ಫಾದರು 

ಇದರ ಗ್ಯಾಪಲಿ
ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ
ನಮ್ಮ ಫೂಚರು

ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಅರೆ ಇಸ್ಕಿ
ಮಾರ್ಬೇಕು ನಾನು
ಪೀಪೀ ಡಿಚ್ಕಿ ಡಿಚ್ಕಿ

ಕೊಡುಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ
ಕೊನೆಗು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೈ

ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ವೀಲು  
ಆಗ್ಲಿ ಪಂಚರು 

ಹೇ, ಏನು ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ 
ನಿನ್ನ ಅವತಾರಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ 
ಊ ಬಿಸಲ ಬೇಗೆಗೆ 
ಲಲಲ ಯೂ ಪೂರ್ ತಿಂಗ್ 
ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೆ
ಲಲಲ ಯೂ ಪೂರ್ ತಿಂಗ್ 
ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೆ

ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ 
ಬಾಡಿ ವೀಕಾಗಿದೆ 
ಸೈಕಲಿನ ಆತ್ಮಕೆ 
ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬಾರದೆ
ಊರು ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಅಲೆದು  
ಕಾಲ ಚಪ್ಲಿ ಸವೆದಿದೆ 
ಕಾಲ ಕೈಯ ಹಿಡಿವ ದಿನಕೆ 
ಕಾಯೋಣ... 

ಕೊಡುಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ 
ಕೊನೆಗು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೈ 

ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ವೀಲು  
ಆಗ್ಲಿ ಪಂಚರು 

Tags: