• ನೀ ಎನಗೆ ಇನಿಯನಲ್ಲ - Nee Enagee Iniyanalla Lyrics - Hottegagi Genu Battegagi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನೀ ಎನಗೆ ಇನಿಯನಲ್ಲ - Nee Enagee Iniyanalla Song Lyrics

Nee Enagee Endu Iniyanalla
Ninna Kannu Enage Haniyalilla
Nayavanchaneya Prema Brahmara
Enu Ariyada Mamakaara

Nee Enagee Endu Iniyanalla
Nee Enagee Endu Iniyanalla

Hambalisi Ninna
Bembalisi Ninna
Manabalisi Ninna
Hoova Balli Naanu..

Hambalisi Ninna
Bembalisi Ninna
Manabalisi Ninna
Hoova Balli Naanu..

Haaruva Hakkiya
Kanasina Rekkeya
Muridavanu Neene..
Preethiya Kanna
Reppeya Hege
Muchhali Naanu

Nee Enagee Endu Iniyanalla
Nee Enagee Endu Iniyanalla

Nishteya Seleya
Nishteya Neleya
Nishteya Kaleya
Arasuvavalu Naanu..

Nishteya Seleya
Nishteya Neleya
Arasuvavalu Naanu..

Bannava Thorisi
Bhangava Beeliso
Marichike Neenu..

Nanna Iridavanu
Endu Ninna
Jareyalilla Naanu..

Nee Enagee Endu Iniyanalla
Nee Enagee Endu Iniyanalla
Nee Enagee Endu Iniyanalla

Tags: