• ಜಾನಿ ಜಾನಿ Yes Papa - Johnny Johnny Yes Papa Lyrics - Johny Johny Yes Papa

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಜಾನಿ ಜಾನಿ Yes Papa - Johnny Johnny Yes Papa Song Lyrics

Everybody Shake Your Bum
Johny Has Come Hoyy

ಅಂಜೋದಿಲ್ಲ ಗಿಂಜೋದಿಲ್ಲ 
ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಮುಕ್ಕಾಬುಲ 
ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನಷ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ 
ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒಂದೇ ಕಾಯಿನ್ ಅಲಿ 
ಟಾಸು ಹಾಕಿ ನೋಡು ಒಂದ್ ಸಲಿ 
ಜಾನಿ ಮೇರಾ ನಾಮ್ 
ಪ್ರೀತಿ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ 
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನ್ ದೋಸ್ತಿ ನೇ 

Everybody Shake Your Bum
Johny Has Come Hoyy

ಜಾನಿ ಜಾನಿ 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ 
ಈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ 
ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ 
ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸು 
ಐಸು ಪೈಸು ಆಡುತಾನೆ 

ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಟೆಲ್ ಮೆ ಪಪ್ಪ 
ಎರ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ 
ಏರಿಯ ಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಕ್ರಿಷ್ಣ ನಾನೆ ತಾನೆ 

ಜೀನ ಯಹ ಹಂಗೆ ಮರ್ನ ಯಹ 
ಇರೋ ತಂಕ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಸುಖ 

ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ನಾ 
ನೀಡಿ ಕೈಯ್ಯ ತುತ್ತನ 

ಜಾನಿ ಮೇರಾ ನಾಮ್ 
ಪ್ರೀತಿ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ 
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನ್ ದೋಸ್ತಿ ನೇ 

Everybody Shake Your Bum
Johny Has Come Hoyy

ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಬೋಲೊ ಪಪ್ಪ 
ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತ್ಯಪ್ಪ 
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೇಲಿ ಹಾರೊ ಏಜು ನಿಂದು 

ರೋಸು ಕೊಡೊ ವಯಸ್ಸಾದರೂ 
ಹಾರ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದರು 
ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳೊ ಒಂದು 
ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು 

ಜೀನ ಯಹ ಹಂಗೆ ಮರ್ನ ಯಹ 
ಕಾಯೊದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಹಾ?

ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಯ್ಸು ಗ್ಯಾಂಗಲಿ
ನಾನು ಏಕೆ ಒಂಟಿ ಎನ್ನಲಿ

ಜಾನಿ ತೇರ ನಾಮ್
ಪ್ರೀತಿ ತೇರ ಕಾಮ್
ನಮ್ದುಕೆ ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾನೆ... 

Everybody Shake Your Bum

Johny Has Come Hoyy 

Tags: