• ಯವ್ವ ಯವ್ವ - Yavva Yavva Lyrics - Rambo 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಯವ್ವ ಯವ್ವ - Yavva Yavva Song Lyrics

ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ
ಇವ್ನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೆ ಯವ್ವ 
ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ
ನೀನ್ ಹಾಕು ಇವ್ನ್ಗೆ  ಡವ್ವ ಡವ್ವ 

ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ
ಮಾದಮ್ಮಿ ನೀನು ಲವ್ವ 
ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ ನಿಂಗೇನ್ ನೋವ ನೋವ 

ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತ ಬೇಕು 
ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗ್ ಒತ್ತ ಬೇಕು 
ಒತ್ಲೇ ಬೇಕು ಲೈಕು 
ನನ್ನ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡದಿದ್ರೆ 
ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ
ಮಾಡೆ ಬಿಡ್ತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕು 

ನೀನೆ ನಟ್ಟು ನಾನೇ ಬೋಲ್ಟು ಟು ಟು ಟು 
ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ 
ನೀನ್ ನನ್ ಡವ್ವ ಡವ್ವ 
ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ 
ಮಾಡು ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ವ 

ನೀನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ 
ರೇಡಿಯೇಟ್ರು 
ತಡಿ ತಡಿ ತಡಿ ತಡಿ 
ಹಾಕ್ತಿನ್ ವಾಟ್ರು 
ಭಲೆ ಭಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ
ನನ್ನ ಮೋಟ್ರು 
ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮದೆ ತಬ್ಬಿಕೊ ನನ್ನೆದೆ 

ಹಾಡೋಣವ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಸಾಂಗು 
ಹಾಡವ್ವ ಹಾಡವ್ವ 
ನಾನೇತಕೂ ಬೈಕು ಕಲಿಸ್ತೀನ್ ನಿಂಗು 
ಕೂರವ್ವ ಕೂರವ್ವ 

ಮ್ಯಾರೇಜು ಆಗೋಕೆ 
ಹನಿ ಮೂನು ಹೋಗೋಕೆ 
ಗ್ಯಾರೆಜೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಿನಿ 

ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ 
ನೀನ್ ನನ್ ಡವ್ವ ಡವ್ವ 
ಯವ್ವ ಯವ್ವ ಯವ್ವ 
ಮಾಡು ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ವ 

Tags: