• ದಮ್ ಮಾರೊ ದಮ್ - Dum Maro Dum Lyrics - Rambo 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ದಮ್ ಮಾರೊ ದಮ್ - Dum Maro Dum Song Lyrics

Beda Maga Dhummu..
Sutkolthiya Bummu..
Thumbi Chilammu..
Hachchibidi Dhummu..

Hodi Dhum Dhum Dhum..

Nasheyalli Body Thelaadang Maadi..
Maadone Modi Melkoothavn Nodi..
Sappali Mojina Santhe Ree..
Hidiyali Shivanige Hathra Ree..
Baangi Hachchiree..

Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koodi Heli Bhum Bole Bhum..
Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koodi Heli Bhum Bole Bhum..

Vishveshvaraaya Mahaadevaaya..
Thrayambakaaya Thripuraanthakaaya..
Thrikaalaagtni Kaalaaya Kaalaagni Rudraaya..
Neelakantaaya Mruthyunjaaya..
Sarveshvaraaya Sadaashivaaya..
Shreemaan Mahadevaaya Namaha..
Namaha Namaha Namaha..

Dhummige Dharma Illa..
Soppige Sangha Illa..
Dhobige Saati Illa..
Hididu Heli Bhum Bhum Bola..

Bhum Bhum Bola Bhum Bhum Bola Bhum Bhum Bola..

Gaanjage Mooru Moola..
Bhangige Bhakthi Moola..
Bhoomige Bhangi Saala..
Kottovnalla Shivane Ella..

Bhum Bhum Bolenaatha Bhangi Priyane..
Aashu Bhaasheyali Nalidaado Nantu Ittavne..
Savi Soppali Swarga Anno Sathya Kattavne..
Gaanja Soppige Daasare Hachchi Bhangine..
Hangatha Helibitta Namma Shiva Hodi Maga..

Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koodi Heli Bhum Bole Bhum..
Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koogi Heli Bhum Bole Bhum..

Bhangige Licence Illa Case Aadre Bale-Ye Illa..
Hodiyoke Rules-Ye Illa Agthivalla Hatt Re Saala..
Bhoomine Shivana Yaathra Kailaasa Avana Chathra..
Soppalle Shanthiya Manthra Hodedorella Avana Puthraa..

Mooru Loka Suththi Banda Shivane..
Mukkoti Devarigoo Sathya Helavne..
Ee Brahmaanda Suththodu Nashedindaane..
Inyaake Kaayodu Hachchi Bhangine..
Hangatha Helibitta Namma Shiva Hodi Maga..

Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koodi Heli Bhum Bole Bhum..
Dhum Maaro Dhum Maaro Dhum Maro Dhum..
Elru Koogi Heli Bhum Bole Bhum..

Beda Maga Dhummu..
Sutkolthiya Bummu..
Thumbi Chilammu..

Hachchibidi Dhummu..

Tags: