• ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ - Rangina Rangu Rangoli (Kitti) Lyrics - Holi Songs

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ - Rangina Rangu Rangoli (Kitti) Song Lyrics

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
Friendship ಎ ಲೈಫಿಗೆ ಹೋಲಿ 
ಕಣ್ ಸನ್ನೆ ಲವ್ವಿಗೆ ಹೋಲಿ 
ರಂಗು ಹೋಲಿ à²°à²‚ಗು ಹೋಲಿ ಹೋ 

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 

ಎಲ್ಲ ಮರದ ಎಲೆಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಹೋಲಿ 
ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೈಗೆ ಸೂರ್ಯ ನೀಡೊ ಬೆಳಕೆ ಹೋಲಿ 

ನೀಲಕತನದೊಳಗೆ ಇದೆ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಹೋಲಿ 
ಮಳೆಯ ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಛಾಯೆ ಬಳಿದ ಹೋಲಿ 

ನಗುವೆ ಹೋಲಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ 
ಉಸಿರೆ ಹೋಲಿಯು ಪ್ರೀತಿಗೆ 
ಕಲರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಕುತಿದೆ 
ಇದು ಹೋಲಿ ಹಾಲಿಡೆ 

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಕಣ್ಣು 
ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿ 
ಹಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಸಿಹಿಯು 
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ  à²¹à³‹à²²à²¿ 

ಮೈಯ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ 
ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಒಂದೆ 
ಒಡವೆ ರೂಪ ಬೇರೆ 
ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಎಂದು ಒಂದೆ 

ಹುಬ್ಬು ಕಡಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಣೊ 
ಸ್ವೀಟು ನದಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಣೊ 
ಕಾಣಿಸದು ರುಚಿ ನೀಡುವುದು 
ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಹಾಲಿಡೆ 

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
Friendship ಎ ಲೈಫಿಗೆ ಹೋಲಿ 
ಕಣ್ ಸನ್ನೆ ಲವ್ವಿಗೆ ಹೋಲಿ 
ರಂಗು ಹೋಲಿ à²°à²‚ಗು ಹೋಲಿ ಹೋ 

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 

ರಂಗಿನ ರಂಗು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 
ಸ್ನೇಹವ ತಂದ ತಂಗಾಳಿ ರಂಗು ಹೋಲಿ 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: