• ಕಲರ್ ಕಲರ್ - Colour Colour - Swasthik Lyrics - Holi Songs

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಲರ್ ಕಲರ್ - Colour Colour - Swasthik Song Lyrics

ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್

ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್

ನಾಚಿಕೊಂಡರೆ ನರಸಮ್ಮ 
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕು ಕಲರ್ 
ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುನಿಯಮ್ಮ 
ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ 

ಅಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 
ನಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 
ಕಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ತುಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 
ಉಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಸ್ವಚ್ಚ ಕಲರ್ 
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 

ಅಳುಬುರುಕಿ ಅಲಮೇಲು 
ಸಗಣಿ ಕಲರ್ ಸಗಣಿ ಕಲರ್ 
ಅಂಜುಬುರುಕಿ ಮಂಜಮ್ಮ 
ಬೆರಣಿ ಕಲರ್ ಬೆರಣಿ ಕಲರ್ 

ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್

ಕಚ್ಚ ಹರುಕ ಮಂಜ ರಾಮ 
ಕೊಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 
ಹಚ್ಚ ಹಾಕದೆ ಬೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ 
ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ 

ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ 
ಕಂಪು ಕಲರ್ ಸಂಪು ಕಲರ್ 
ಎಪ್ಪು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪು ಕಲರ್ 
ಚಿಪ್ಪು ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಪು ಕಲರ್ 
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ 

ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 
ಹುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಹುಲ್ಲು ಕಲರ್ 
ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಡಮ್ಮ 
ಉಣ್ಣೆ ಕಲರ್ ಉಣ್ಣೆ ಕಲರ್ 

ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್
ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್

Tags: