• ಇಶ್ಕ್ ಡಿಶ್ಕ್ - Ishq Dishq Lyrics - Dalapathi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಇಶ್ಕ್ ಡಿಶ್ಕ್ - Ishq Dishq Song Lyrics

Are Ishq Ishq Ishq Are Ishq Ishq Ishq
Are Dishq Dishq Dishq Are Dishq Dishq Dishq
Are Ishq Ishq Ishq Are Ishq Ishq Ishq
Are Dishq Dishq Dishq Are Dishq Dishq Dishq

Nin Muddu Maathu Mosa Neen Kotta Muththu Mosa
Neen Haako Aane Mosa Neen Hachcho Benne Mosa Mosa
Neen Maado Preethi Mosa Nin Mansu Poorthi Mosa
Nin Naguva Hinde Mosa Nin Cheluva Hinde Mosa Mosa

Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori
Heartu Kiththu Kaiyyallidtheevi Oo Hudugeere
Metti Neevu Munde Hogtheeri
Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori
Heartu Kiththu Kaiyyallidtheevi Oo Hudugeere
Metti Neevu Munde Hogtheeri
Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori
Heartu Kiththu Kaiyyallidtheevi Oo Hudugeere
Metti Neevu Munde Hogtheeri

Hey Gift Kodoke Beku Ninna Drop Kodoke Beku
Bodygaurd Aag Beku Nin Kelsadaalag Beku
Iddakiddange Yaako Kodtheero Namge Coke’u
Baaralli Bidkobeku Naav Baay Baay Badkobeku

Nin Muddu Maathu Mosa Neen Kotta Muththu Mosa
Neen Haako Aane Mosa Neen Hachcho Benne Mosa Mosa
Neen Maado Preethi Mosa Nin Mansu Poorthi Mosa
Nin Naguva Hinde Mosa Nin Cheluva Hinde Mosa Mosa

Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori
Heartu Kiththu Kaiyyallidtheevi Oo Hudugeere
Metti Neevu Munde Hogtheeri
Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori

Hoo Thundu Haiklu Bari Dadd Nan Maklu
Avl Yarn Nod Naklo Namgella Thiklu
Kodtheevi Billu Aagthivi Ullu
Ival Bari Olu Aha Nam Kandre Dealu
Hudgeerg Dikkaara Nim Mosak Dikkaara
Cheluverge Dikkaara Dimaakige Dikkara

Are Ishq Ishq Ishq Are Ishq Ishq Ishq
Are Dishq Dishq Dishq Are Dishq Dishq Dishq
Are Ishq Ishq Ishq Are Ishq Ishq Ishq
Are Dishq Dishq Dishq Are Dishq Dishq Dishq

Naavu Nimge Roseu Kodtheevi Oo Hudugeere
Neevu Bennig Haaktheeri Choori
Heartu Kiththu Kaiyyallidtheevi Oo Hudugeere
Metti Neevu Munde Hogtheeri

Tags: