• ಮಡಿಕೆ ಹೆಂಡ - Madikke Henda Lyrics - Upendra Matte Baa

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮಡಿಕೆ ಹೆಂಡ - Madikke Henda Song Lyrics

Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Hey Sumnakidira Haadi Neevella
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm

Madike Henda Kardaithe Nodu Ondaapa Eththi Biduma
Body Heatu Othkontha Banthu Ond Kai Node Biduma
Henda Kudiyak Beku Madike Sundri Sikre Beku Hodike
Inna Function Madko Uppi Raaja
Chaape Sikru Okay Guna Guna Gumm
Mancha Sikru Okay Guna Guna Gumm

En Baluktha Idira Yappa

Moodu Bandaaga Jingilaala Belina Haaro Jangulaala
Nannage Yaaru Aadalaara Bichchittu Ella Helalaara
Kantakke Iliyo Ondondu Dropu Dance Aadu Anthaithe
Ivala Kappu Machche Nanna Kannage
Kunthu Donneya Beesthaithe
Kabbin Thota Battiya Kaibalene Kodthini
Pumpset Hinde Battiya Kaalu Gejje Tharthini
Thotad Maneg Battiya Ekrene Kodtini
Allig Baa Illig Baa Anthya En Madodakke
Innenakke Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm

Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Chaape Sikru Okay Guna Guna Gumm
Mancha Sikru Okay Guna Guna Gumm

Madike Henda Kardaithe Nodu Ondaapa Eththi Biduma
Body Heatu Othkontha Banthu Ond Kai Node Biduma

Ee Haida Nodro Thumba Strongu Materralli Ivanu Dodda Kingu
Gaadi Hathkondre Lovvu Songu Start Adre Tillu Morningu
Mansalliro Aase Heldange Idre Thumbaane Noythaithe
Olagiro Aase Gaali Bad’dange Egr Egri Haarthithe
Nidde Gidde Aayasa Barakke Baardu
Thampothge Obble Sakappa Ennadu
Hendanu Sundrinu Jothegidre Functionnu

Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Chaape Sikru Okay Guna Guna Gumm
Mancha Sikru Okay Guna Guna Gumm

Madike Henda Kardaithe Nodu Myale Eththumaa
Body Heatu Othkontha Banthu Cool Maaduma
Henda Kudiyak Beku Madike Sundri Sikre Beku Hodike
Inna Function Madko Uppi Raaja

Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Guna Guna Gumma Guna Guna Gumm
Chaape Sikru Okay Guna Guna Gumm
Mancha Sikru Okay Guna Guna Gumm

Tags: