• ಇಷ್ಟು ಕಾಲ - Ishtu Kaala Lyrics - April Na Himabindu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಇಷ್ಟು ಕಾಲ - Ishtu Kaala Song Lyrics

Ishtu Kaala Ottigiddu Eshtu Beretharu
Arithevenu Naavu Namma Antharaalava Antharaalava
Ishtu Kaala Ottigiddu Eshtu Beretharu
Arithevenu Naavu Namma Antharaalava Antharaalava

Kadala Mele Saaviraaru Maili Saagiyu
Kadala Mele Saaviraaru Maili Saagiyu
Neerinaala Thiliyithenu Haayi Donige Haayi Donige

Ishtu Kaala Ottigiddu Eshtu Beretharu
Arithevenu Naavu Namma Antharaalava Antharaalava

Sadaakaala Thabbuvanthe Mele Baagiyu
Sadaakaala Thabbuvanthe Mele Baagiyu
Manna Muththu Dorakithenu Neeli Baanige Neeli Baanige

Ishtu Kaala Ottigiddu Eshtu Beretharu
Arithevenu Naavu Namma Antharaalava Antharaalava

Saaviraaru Mukhada Cheluva Hididu Thoriyu
Saaviraaru Mukhada Cheluva Hididu Thoriyu
Ondaadaru Uliyithe Kannadiya Paalige Kannadiya Paalige

Ishtu Kaala Ottigiddu Eshtu Beretharu
Arithevenu Naavu Namma Antharaalava Antharaalava

Tags: