• ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ - Iduvarege Badukiddelli Lyrics - April Na Himabindu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಿ - Iduvarege Badukiddelli Song Lyrics

Iduvarege Badukiddella Baduku Anthannisthilla
Jeevakke Eno Saathilla
Kaasu Karimaniya Kandvi Hesaru Hemmannu Hoththvi
Sudugaad Nemdine Sikthilla
Banrappa Nettage Baalona Iro Naak Dina Ha Haa
Yavdaana Katte Gittena Hey Kad’daakana Ha Haa
Namma Jeevna Naavene Bitta Baana
Odogana Baa Sumne Amikondu Elgaana

Mansige Age Aagalla Olagide Kanasina Hindu
Illadara Hudukaatave April Na Himabindu

Namma Thuththoori Naavallade Bere Yaar Uduththare
Nam Biography Kone Pageú Thanka Naav Bitre Yaar Od’thaare
Solpa Divsakke Namma Photoge Oodubaththi Hachchthaare
Ashtrolgade Naavu Lokakke Kodlebeku Thondare
Youwwanadali Khali Ithtu Nadu Vayasali Poli Biththu
Jeevna Bage Harithaane Illa
Hange Sumsumne Hange Bittukollana Andru
Iruvegalu Sigutha Illa

Mansige Age Aagalla Olagide Kanasina Hindu
Illadara Hudukaatave April Na Himabindu

Iduvarege Badukiddella Baduku Anthannisthilla
Jeevakke Eno Saathilla
Kaasu Karimaniya Kandvi Hesaru Hemmannu Hoththvi
Sudugaad Nemdine Sikthilla
Namma Jeevna Naavene Bitta Baana
Odogana Baa Sumne Amikondu Elgaana
Mansige Age Aagalla Olagide Kanasina Hindu
Illadara Hudukaatave April Na Himabindu

Tags: