• ಅಸಾದುಲ್ಲ - Asadulla Lyrics - Dayavittu Gamanisi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅಸಾದುಲ್ಲ - Asadulla Song Lyrics

Asadulla Daadi Bitta Teladide Ee Mana..
Turremani Muttu Kotta Churr Yenditu Yavvana,..
Aarambhake Baana Gosthi Rangeride Sutta Sruti..
Shubodaya Sanjeyali..

tururu Tururu Tururu ..

Asadulla Daadi Bitta Teladide Ee Mana..

veda Upanishattina Sahaya Beka?
Prapanchava Nodalu..
Onde Maradadiyali Tapana Beda,
Baalina Guttu Tiliyalu..

huuuuuu.... Nananananana...
Shubodaya Sanjeyali..
Rurururururu Hahaa...

Asadulla Daadi Bitta Teladide Ee Mana..

swarga Narakaglide Illene..
Nodu Nee Mado Kelasadalliye..
Chashma Nayanakirali Chittara..
Doodu Tannistadange Odali..

nananananana...
Shubodaya Sanjeyali..
Rurururururu Hahaa...

Asadulla Daadi Bitta Teladide Ee Mana..
Turremani Muttu Kotta Churr Yenditu Yavvana,..
Aarambhake Baana Gosthi Rangeride Sutta Sruti..
Shubodaya Sanjeyali..

rurururururu..

Tags: