• ಸಂಚಾರಿ - Sanchari Lyrics - Dayavittu Gamanisi

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಂಚಾರಿ - Sanchari Song Lyrics

Sanchari Sanchari Sanchari Sanchari.. (2 Times)

Ninna Daari Yellinda Shuru? (2 Times)
Yelli Kone Sanchari?

Alemari Alemari Alemari Alemari...

Aa Karanavu Ninnolage Shuru, (2 Times)
Ninnalle Kone Alemari...

Ninna Bali Baralu Kadiruve.
Ninna Bali Baralu Na Kadiruve.
Uttara Kodu Ninu...

Kattalinda Belakinedege Ninna Daari..
Nurita Jagava Bereta Manada Alemari..

Ninna Bali Baralu Horatiruve.
Ninna Bali Baralu Na Horatiruve.
Uttara Kodu Ninu...

Sanchari.... Aalochaneya Sanchari... (2 Times)

Sanchari Sanchari Sanchari Sanchari.. (4 Times)

Tags: