• ನಮ್ದೂಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ - Namduke Hingede Lyrics - Dhairyam

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಮ್ದೂಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ - Namduke Hingede Song Lyrics

Dil-ige Mehbooba Kannige Nee Habba.
Aajare Hairabba Tu Meri Dil Ruba.
 
Namduke Hingede Nimduke Mast Ide.
Shadike Baatide Mehndige Jaride.
 
Goli Soda Auo Thoda,
Galli Goda Galli Beeda,
Majboot Maadde * Tappu Aitade
 
Namduke Hingede Nimduke Mast Ide.
Shadike Baatide Mehndige Jaride.
 
Kalletu Kanbittu Hakibitte Kanna,
Adi Inda Mudi Inda Dochibitte Nanna.
 
Nakbittu Nakbittu Kitkondbitte Nanna.
Bekanta Bekanta Hachkondbitte Ninna.
 
Dhaali Madi Ninu Daatide Beli.
Hrudaya Maya Maadi Aadide Goli.
 
Sakath Poli Nanu Madona Ba Jolly,
Manasu Ghaya Madi Hadide Laali.
 
Sab Chodo Takleefu Zindagi Sanna Kerchiefu.
Sumnidre Balu Tappu Enadra Madappo.
 
Namduke Hingede Nimduke Mast Ide.
Shadike Baatide Mehndige Jaride.
 
Bacchittu Bacchittu Yella Etti Kotte.
Netgidda Hudgige Chitte Olage Bitte.
 
Sumne Na Sumne Na Tumba Ista Patte.
Adumitta Hrudayakke Hodadaitalle Gante.
 
Jaari Bidde Naanu Noduta Ninna.
Kaddu Kalla Ninge Needide Nanna.
 
Boni Maade Raani Koogide Maina,
Hakkidunne Neenu Puttiga Chinna.
 
Tu Meri Dilruba..
 
Cycle-u Gap-alli Kaddi Na Geechkollo.
Chaliyanna Kaiskollo Belena Beskollo.
 
Bele Na Beskolla? Chaliyanna Kaiskolla?
Kaddi Na Geechkolla? Cycle-u Gap-alli
 
Namduke Hingede Nimduke Mast Ide.
Shadike Baatide Mehndige Jaride.
Tags: