• ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ - Dhairyam Sarvatra Lyrics - Dhairyam

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ - Dhairyam Sarvatra Song Lyrics

Dhairyam Sarvatra (4 Times)

Anjale Beda Dhairyam..
Alukale Beda Dhairyam..
Nee Kuggale Beda Dhairyam..
Nene Chala Gatti.

Sidilina Kenda Dhairyam..
Siksheye Danda Dhairyam..
Vijayada Janda Dhairyam..
Nillu Thode Tatti.

Paancha Janyavanu Mulugisu Innu Samarave..
Dhairyave Astra Aagide Nenu Avatara..

Kuggade Irali Dhairyam..
Yagrave Barali Dhairyam..
Nee Sainika Nanthe Dhairyam..
Baale Rana Ranga.

Kahaleya Oodu Dhairyam..
Thandava Aadu Dhairyam..
Sudu Dhustara Doodu Dhairyam..
Ninde Chaduranga..

Athma Shairyave Astra,
Iruvaregu Ninna Hatra,
Guri Aagalu Iduve Mantra Ninnali..

Gharjisu Ide Simhada Amsha.
Bhakshisu Ne Rakkasa Vamsha.
Nuggisu Nee Satyada Naksha Guhiyali..

Dhairyadi Nuggalu Sarvavu Saasuve.
Dhairyam Sarvatra Sadhanam. (2 Times)

Anjale Beda Dhairyam..
Alukale Beda Dhairyam..
Nee Kuggale Beda Dhairyam..
Nene Chala Gatti.

Sidilina Kenda Dhairyam..
Siksheye Danda Dhairyam..
Vijayada Janda Dhairyam..
Nillu Thode Tatti.

Tags: