• ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ - Selfie Hodkond Lyrics - Dhairyam

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ - Selfie Hodkond Song Lyrics

Selfie Hodkond Happy Aag Idde Saroja,
Na Nanidde Saroja.
Pose-u Kodta Adda Ivlu Bandlu Saroja..
Ivlu Bandlu Saroja, Ivlene Saroja..

Facebook Alli Ondu Photo Bitlu.
Whatsap Alli Nanna Catch Hakondlu.
Kannu Kannu Meeting-u Ratri Poora Chatting-u,
Ivala Pink Lips Nange Chewingummu..

Selfie Hodkond Happy Aag Idde Saroja,
Na Nanidde Saroja.
Pose-u Kodta Adda Ivlu Bandlu Saroja..
Ivlu Bandlu Saroja, Ivlene Saroja..

Tambulad Tatte Exchange Aitu,
Arey Madve Date-u Fix Agoitu.
Bachloure Life Ee Honte Hoitu,
Arey Family Life-u Start Agoitu.

Shille Hoddu Hontaite Yeri Ambari.
Hegidru Sikkaite Adu Lagori.
Shane Shane Killadi Adutane Kabbadi.
Double Riding-u Shuru Saroja.
Thrible Agokke Shuru Saroja.

Sadara Kotre Nidire Olagu,
Barovantha Huduga Nan Alla.
Helade Kelade Yendu Nanu,
Yenannu Madode Illa Saroja..

Selfie Hodkond Happy Aag Idde Saroja,
Na Nanidde Saroja.
Pose-u Kodta Adda Ivlu Bandlu Saroja..
Ivlu Bandlu Saroja, Ivlene Saroja..

Singarada Gani Sikkebidtu Nange,
Premada Gini Muddadbidti.
Mandara Balege Bidde Bidtu Arey,
Prethi Swathu Svantha Aitu.

Pattu Hidudu Madtane Tumba Galati.
Muttittu Adtane Bhari Bharate.
Aduru Bitte Nodamma.
Beduru Bitte Kanamma.
Sri Krishna Paramathma Ivne Saroja.
Nannannu Geddavnu Ivne Saroja.

Sadara Kotru Nidire Olagu,
Baruvantha Huduga Ivnalla.
Helade Kelade Yendu Nanu,
Yenannu Madode Illa Saroja..

Selfie Hodkond Happy Aag Idde Saroja,
Na Nanidde Saroja.
Pose-u Kodta Adda Ivlu Bandlu Saroja..
Ivlu Bandlu Saroja, Ivlene Saroja..
Nee Kele Saroja..

Facebook Alli Ondu Photo Bitlu.
Whatsap Alli Nanna Catch Hakondlu.
Kannu Kannu Meeting-u Ratri Poora Chatting-u,
Ivala Pink Lips Nange Chewingummu..

Selfie Hodkond Happy Aag Idde Saroja,
Na Nanidde Saroja.
Pose-u Kodta Adda Ivlu Bandlu Saroja..

Ivlu Bandlu Saroja, Ivlene Saroja..

Tags: