• ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ - Naanu Kannadada Kanda Lyrics - AK 47

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ - Naanu Kannadada Kanda Song Lyrics

ಅಮ್ಮಾ... 

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ 
ಬಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಣ್ಣಿಂದ 
ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ 
ಬಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಣ್ಣಿಂದ 
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ 
ಅವಳಮ್ಮ ಜಯ ಭಾರತಿ 
ಏಕತೆಯೆ ನಮ್ಮುಸಿರು 
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಡಲು 
ನಿನ್ನ ಎದೆ ಆಳದ ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಡೆನು 
ಭಾವದ ಎದೆ ತಾಳ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಲು ಬಿಡೆನು 

ಎದೆ ಹಾಲುಂಡು ಎದೆ ಬಗೆದವರ 
ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಂಟೆ, ಬೆಳೆಸುವುದುಂಟೆ 
ಬೇಲಿಗೆ ಮದ್ದು ಹಾಕದೆ ಇದ್ರೆ 
ನೆರಳಿನ ಮರವು ಉಳಿಯುವುದುಂಟೆ 
ಅಮ್ಮಾ... 

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ 
ಬಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಣ್ಣಿಂದ 
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ 
ಅವಳಮ್ಮ ಜಯ ಭಾರತಿ 
ಏಕತೆಯೆ ನಮ್ಮುಸಿರು 
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಡಲು 
ನಿನ್ನ ಎದೆ ಆಳದ ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಡೆನು 
ಭಾವದ ಎದೆ ತಾಳ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಲು ಬಿಡೆನು 

ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಿಲ್ಲ 
ಪ್ರೀತಿ ಪತಾಕೆ ಜಯಹೆ ನಿನಗೆ 
ಶಾಂತಿಯ ಧ್ವಜವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಭುಜವೆ
ಧರ್ಮದ ಚಕ್ರ ವಂದನೆ ನಿನಗೆ 
ಅಮ್ಮಾ... 

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ 
ಬಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಣ್ಣಿಂದ 
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ 
ಅವಳಮ್ಮ ಜಯ ಭಾರತಿ 
ಏಕತೆಯೆ ನಮ್ಮುಸಿರು 
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಡಲು 
ನಿನ್ನ ಎದೆ ಆಳದ ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಡೆನು 
ಭಾವದ ಎದೆ ತಾಳ ಶ್ರುತಿ ತಪ್ಪಲು ಬಿಡೆನು 

-------------ENGLISH-------------

Amma....

Naanu Kannadada Kanda
Bande Shanthiya Manninda
Naanu Kannadada Kanda
Bande Shanthiya Manninda
Nammamma Kannadathi
Avalamma Jaya Bhaarathi
Ekatheye Nammusiru
Sahabaalve Namma Odalu
Ninna Ede Alada Ee Pallavi Bidenu
Bhaavada Ede Thaala Shruthi Thappalu Bidenu

Ede Halundu Ede Bagedavara
Kshamisuvudunte, Belesuvudunte
Belige Maddu Hakade Idre
Neralina Maravu Uliyuvudunte
Amma...

Naanu Kannadada Kanda
Bande Shanthiya Manninda
Nammamma Kannadathi
Avalamma Jaya Bhaarathi
Ekatheye Nammusiru
Sahabaalve Namma Odalu
Ninna Ede Alada Ee Pallavi Bidenu
Bhaavada Ede Thaala Shruthi Thappalu Bidenu

Jathigalilla, Varnagalilla
Preethi Pathaake Jayahe Ninage
Shaanthiya Dhvajave, Keethiya Bhujave
Dharmada Chakra Vandane Ninage
Amma...

Naanu Kannadada Kanda
Bande Shanthiya Manninda
Nammamma Kannadathi
Avalamma Jaya Bhaarathi
Ekatheye Nammusiru
Sahabaalve Namma Odalu
Ninna Ede Alada Ee Pallavi Bidenu
Bhaavada Ede Thaala Shruthi Thappalu Bidenu

Tags: