• ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ - Kadalo Kadalo Lyrics - AK 47

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ - Kadalo Kadalo Song Lyrics

ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ ಕಣ್ ಕಡಲೋ 
ಮುಗಿಲೊ ಮುಗಿಲೊ ಮನ ಮುಗಿಲೋ 
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ತೇಲಿಸು...
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು...
ನುಡಿ ಮುತ್ತುದುರಿಸಬೇಡ,
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಬೇಡ 
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ನಗುವೆ ಸಾಕು
ಆ ನಗುವಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು 
ಅರೆ ಸಾಕು ಅರೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವ ಬಿಸಾಕು 

ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ ಕಣ್ ಕಡಲೋ 
ಮುಗಿಲೊ ಮುಗಿಲೊ ಮನ ಮುಗಿಲೋ 
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ತೇಲಿಸು...
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು...
ನುಡಿ ಮುತ್ತುದುರಿಸಬೇಡ,
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಬೇಡ 
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ನಗುವೆ ಸಾಕು
ಆ ನಗುವಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು 
ಅರೆ ಸಾಕು ಅರೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವ ಬಿಸಾಕು 

ಮನದ ಬನದ ಒಂಟಿ ಮರದ ಆಸೆ ರೆಂಬೆಗೆ 
ಬಿಗಿದೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹದ ಸರಪಳಿ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಗೆ 
ಒಳಗೆ ಚಿಗುರು, ಹೊರಗೆ ಸಿಬಿರು ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ 
ಆತುರ ಕಾಣೆ ಅವಸರ ಕಾಣೆ ಯಾಕೀ ಪ್ರೀತಿಗೆ 
ನಾನು ಹೆಣ್ಣೇ ಕಾಣದೇ 
ನನಗೂ ಒಂದೂ ಮನಸಿದೆ 
ತುಟಿಗಳು ಎರಡು ಭಯದಲಿ ನಿಂತು 
ಬಿಗಿಯಿತು ಬೀಗಗಳ 

ನುಡಿ ಮುತ್ತುದುರಿಸಬೇಡ,
ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಬೇಡ 
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ನಗುವೆ ಸಾಕು
ಆ ನಗುವಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು 
ಅರೆ ಸಾಕು ಅರೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವ ಬಿಸಾಕು 

ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ ಕಣ್ ಕಡಲೋ 
ಮುಗಿಲೊ ಮುಗಿಲೊ ಮನ ಮುಗಿಲೋ 
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ತೇಲಿಸು...
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು...

ಇಂದೋ ನಾಳೆ ನಗುವೆ ನೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ 
ನಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನೀ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ
ನಕ್ಕರೆ ಲೋಕ ನಗುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನ್ನದು 
ಎಷ್ಟೇ ಜನುಮ ಆದರು ಪಡೆಯೊ ಶಪಥ ನನ್ನದು 
ಕಡಲಿಗೆ ಎರಡೂ ತೀರವಿದೆ 
ಮುಗಿಲಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಕಾಣದಿದೆ 
ಮನಸಿನ ಮುಗಿಲ ಬೆಳಗಿಸು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನೀ ಹಂಬಲಕೆ 
ಗೆಳತಿಯರನ್ ಕೇಳಬೇಡ, ಮೇಘದೂತರ ಕಳಿಸಲುಬೇಡ 
ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣನೆ ನಗುವೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು 
ಅರೆ ಸಾಕು ಅರೆ ಸಾಕು ಆ ನಗುವ ಬಿಸಾಕು 

ಕಡಲೊ ಕಡಲೊ ಕಣ್ ಕಡಲೋ 
ಮುಗಿಲೊ ಮುಗಿಲೊ ಮನ ಮುಗಿಲೋ 
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ತೇಲಿಸು...
ಕಡಲಲ್ಲೊ ಮುಗಿಲಲ್ಲೊ ನೀ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸು...

---------------ENGLISH---------------

Kadalo Kadalo Kan Kadalo..
Mugilo Mugilo Mana Mugilo..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Telisu..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Badukisu..
Nudi Mutthudurisabeda.. Prema Patra Ravaanisabeda..
Ninna Muddina Naguve Saaku.. Aa Naguvali Oppige Haaku..
Are Saaku Are Saaku.. Aa Naguva Bisaaku...

Kadalo Kadalo Kan Kadalo..
Mugilo Mugilo Mana Mugilo..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Telisu..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Badukisu..
Nudi Mutthudurisabeda.. Prema Patra Ravaanisabeda..
Ninna Muddina Naguve Saaku.. Aa Naguvali Oppige Haaku..
Are Saaku Are Saaku.. Aa Naguva Bisaaku...

Manadha Banada Onti Maradha Aase Rembhege,
Bigide Neenu Snehadha Sarapali Thooguyyalege..
Olage Chiguru.. Horage Sibiru Nannaa Aasege,
Aathura Kaane, Avasara Kaane, Yaakee Preethige..
Naanu Henne.. Kaanade..
Nanagu Ondu Manaside..
Thutigalu Eradu Bhayadali Ninthu Bigiyithu Beegagala..

Nudi Mutthudurisabeda.. Prema Patra Ravaanisabeda..
Ninna Muddina Naguve Saaku.. Aa Naguvali Oppige Haaku..
Are Saaku Are Saaku.. Aa Naguva Bisaaku..
Kadalo Kadalo Kan Kadalo..
Mugilo Mugilo Mana Mugilo..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Telisu..
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Badukisu..

Indo Naale Naguve Neenu, Antha Gottidhe..
Nagade Iddare Nannee Praana, Kodalu Gottidhe..
Nakkare Loka Naguvudhu Emba Chinthe Ninnadhu..
Eshte Januma Aadharu Padeyo Shapatha Nannadhu..
Kadalige Eradu... Theeravidhe..
Mugilige Koneye Kaanadhidhe..
Manasina Mugila, Belagisu Omme, Nannee Hambalake...
Gelathiyaranu Kelabeda.. Megadhoothara Kalisalubeda...
Ninna Sannane Naguve Saaku.. Aa Naguvali Oppige Haaku...
Are Saaku Are Saaku.. Aa Naguva Bisaaku...

Kadalo Kadalo Kan Kadalo...
Mugilo Mugilo Mana Mugilo...
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Telisu...
Kadalallo Mugilallo Nee Nanna Badukisu...

Tags: