• ಜೋರು ಮಗ ಬಾರೋ ಮಗ - Joru Maga Baaro Maga Lyrics - Duniya 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಜೋರು ಮಗ ಬಾರೋ ಮಗ - Joru Maga Baaro Maga Song Lyrics

Joru Maga Baaro Maga
Enu Beku Kelu Maga
Namde Bar-U Namde Angdi
Ellrig Illi Onde Maga
Bottle-I Hidio Gandu Maga
Collar Etthi Kaliyo Gundi

Dina Table-U Kuttor Ella
Gandu Jaathige Serodilla
Bandu Buddina Helorella
Bar-U Billannu Kattodilla

Pipi Hodi Dolu Bade
Payment Iskond Enne Hodi
Full Bottle-Na Open Maadi
Full-Full Aage Hoikond Bidi

Joru Maga Baaro Maga
Enu Beku Kelu Maga
Namde Bar-U Namde Angdi
Ellrig Illi Onde Maga
Bottle-I Hidio Gandu Maga
Collar Etthi Kaliyo Gundi

Ee Photo-Ne Super-U
Namma Gandhi Tata Silent Aaghodre
Jai Anrappa Ellaru
Hosa Buddhi Bandru Namge Nethaakavre

Bari Ganda Gunde Tallu Bande
Munda Irli Namdene
Full-U Kud’daad Melu Allaad’dange
Nintkondavnu Kudaka Ne

Pipi Hodi Dolu Bade
Payment Iskond Enne Hodi
Full Bottle-Na Open Maadi
Full-Full Aage Hoikond Bidi

Ee Raatrine Super-U
Namdu Chanda Mama Belage Aag-Hogone
Ivnege Noorentu Hudugiru Lover-U
Yaava Soap Haakondu Istu Bel-Aagone

Hosa Khaali Lota Purti Enne
Swalpa Neeru Astene
Kud’du Tight Aadaga Hennu Gandu
Fix Aagodu Satya Ne

Lo Suresa Kudko Baaro
Gap Haakoke Hola Aite
Baa Ramesa Bitkobaaro
Mane Talpoke Route Map Aite

Joru Maga Baaro Maga
Enu Beku Kelu Maga
Namde Bar-U Namde Angdi
Ellrig Illi Onde Maga
Bottle-I Hidio Gandu Maga
Collar Etthi Kaliyo Gundi

Dina Table-U Kuttor Ella
Gandu Jaathige Serodilla
Bandu Buddina Helorella
Bar-U Billannu Kattodilla

Pipi Hodi Dolu Bade
Payment Iskond Enne Hodi
Full Bottle-Na Open Maadi
Full Full Aage Hoikond Bidi

Tags: