• ಕಳೆದ ದಿನಗಳ - Kaleda Dinagala Lyrics - Duniya 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ - Kaleda Dinagala Song Lyrics

Kaleda Dinagala Marali Padeyalu
Kaala Ellide Ellendu Hudukali
Sariyaagi Nadevaase Daari Mugidide
Sari Maado Ghalige Eega Kaledu Hogide
Beladingalalli Bari Katthale
Belakendareko Bhayavaagide

Alivu.. Ulivu..
Iruva Samaya Baridaaithu Eega
Solu.. Geluvu..
Parive Irada Badukaaithu Eega

Maayada Lokada Olagade Jaaride
Nilukada Kanasanu Kaanutthali
Saagide Daariyu Beliya Saalali
Silukide Nodade Urulali
Bidugade Gollalu Maadida Samaravu
Karuneya Thorade Solutthide

Alivu.. Ulivu..
Iruva Samaya Baridaaithu Eega
Solu.. Geluvu..
Parive Irada Badukaaithu Eega

Samayada Paalaka Preethiya Needida
Ulisuva Pariyanu Mare Maachida
Solina Suliyali Thelutha Mulugutha
Ninthenu Saavina Anchali
Mannina Doniyu Ulisalu Bandaru
Neeranu Heerutha Mulugutthide

Alivu.. Ulivu..
Iruva Samaya Baridaaithu Eega
Solu.. Geluvu..
Parive Irada Badukaaithu Eega

Tags: