• ಹಣೆಯ ಬರಹವ - Haneya Barahava Lyrics - Duniya 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹಣೆಯ ಬರಹವ - Haneya Barahava Song Lyrics

Haneya Barahava Hosataagi Bareyuva
Ella Thappanu Sariyaagi Thidduva
Avakaasha Nanage Eega Bekaagide
Kanasallu Aluva Golu Saakaagide
Prathi Raathri Dhariso Mukhavaadave
Prathi Bimbadallu Kaaduthide

Janana Marana
Naduvinalle Nalugide Baalu
Hagalu Irulu
Seraginalle Sukhada Golu

Dooradi Kaanuva Beediya Deepavu
Nannane Nodutha Ninthanthide
Suttalu Chellida Belakina Paridhiyu
Doorake Nannanu Doodutthide
Katthale Tumbida Koneya Olagade
Pusthaka Odalu Kulitolu Naa

Janana Marana
Naduvinalle Nalugide Baalu
Hagalu Irulu
Seraginalle Sukhada Golu

Seereya Anchali Barediro Chitravu
Hosatu Hurapanu Berasittide
Neerina Bimbavu Nannanu Kenakutha
Bereya Lokake Seledantide
Mugiyada Daarige Udayiso Dikkige
Hoguva Dhairyavu Bekaagide

Janana Marana
Naduvinalle Nalugide Baalu
Hagalu Irulu
Seraginalle Sukhada Golu

Tags: