• ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ Lyrics - ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ Song Lyrics

Bharatha Bhumi Nanna Thayi,
Nanna Poreva Thottilu,
Jeevanavane Devigereve,
Biduthe Gudiya Kattalu..

Thuhina Giriya Siriya Mudiya,
Hiriya Kadalu Tholeyuvadiya,
Pairu Pacche Pasurinedeya,

Bharatha Bhumi Nanna Thayi,
Nanna Poreva Thottilu,
Jeevanavane Devigereve,
Biduthe Gudiya Kattalu..

Sindhu Yamune Devagange,
Thapathi Krushne Badre Thunge,
Salila Theertha Punya Range

Bharatha Bhumi Nanna Thayi,
Nanna Poreva Thottilu,
Jeevanavane Devigereve,
Biduthe Gudiya Kattalu..

Mathada Birukugalanu Thoreve,
Nudigalodakugalanu Mareve,
Thottha Thodakugalanu Birive,
Jeevanavane Devigereve,
Biduthe Gudiya Kattalu..

Bharatha Bhumi Nanna Thayi,
Nanna Poreva Thottilu,
Swaathanthrada Swargareke
Punyadeni Mettilu

Tags: