• Naguva Nanjunda - ನಗುವ ನಂಜುಂಡ Lyrics - Doddmane Hudga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Naguva Nanjunda - ನಗುವ ನಂಜುಂಡ Song Lyrics

Aa Aahaha Aa Aaha
Aa Aaha Aa Aaha
Aa Aaha Aa Aaha
Aa Aaha Aa Aaha

Hara Hara Harahara
Hara Hara Harahara
Hara Hara Harahara

Ninthavne Therayeri Naguva Nanjunda
Kaimugidhu Bediro Horaduvanu Nanjunda

Thande Neene Thaayi Neene Oora Dhore Neene [Hara Hara Harahara]
Bandhu Neene Balaga Neene Namma Jeevanee   [Hara Hara Harahara]

Ivanu Banada Ghana Ghudugo     [Hai]
Ivanu Baruva Nee Jarugo              [Hara Hara Harahara]
Agni Punja Kannolago                     [Hai]
Koti Sooryana Belako                      [Hara Hara Harahara]
Namma Kaliyuga Kaayoo Damaruga
Shivane Ivane Harane Nanjunda

Hara Hara Hara Shiva
Hara Hara Hara Shiva
Hara Hara Hara Shiva
Hara Shiva

Hara Hara Hara Hai

Ontavne Ratha Beedhili Raaja Nanjunda [Hara Hara Harahara]
Bhakthara Korike Nadesoke Nanjunda

Nambi Bande Indhu Needo Shambo Shivashambo [Hara Hara Harahara]
Dhavana Baale Thande Padeyo Shambo Shivashambo

Thimila Dhahana Shiva Sharanam
Athala Suthala Thava Charanam
Basma Bhoosha Hava Haranam
Damaru Damaru Naadha Shivam
Shoolam Thirugiso Kaalam Kadaliso
Shivane Ivane Harane Nanjunda

Tags: