• Pantra Panta - ಪಂಟರ ಪಂಟ Lyrics - ಮಾಣಿಕ್ಯ

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Pantra Panta - ಪಂಟರ ಪಂಟ Song Lyrics

Pantrapanta
Tuntara Tunta
Bartha Avne Maanikya
Nentara Nenta
Bantara Banta
Bartha Avne Maanikya
Hey Raamachari Hange
Ivnu Thumba Khiladi
Naga Kala Bairavanu
Ivne Ne Noodi
Katthi Maseyodu
Deha Beseyodu
Yello Gottu Kano
Namma Haidange
Inhe Kya Inhe Kya
Aajare Maanikya
Upar Kya Neeche Kya
Aajare Maanikya

Pantarapanta
Tuntara Tunta
Bartha Avne Maanikya
Nentara Nenta
Bantara Banta
Bartha Avne Maanikya

Tags: